COMISSIE DEELNAME:

In Venlo zijn een groot aantal commissies actief. Leden van het bestuur van de Sportraad zijn lid van deze commissies voor zover ze een raakvlak hebben met de sport.

Deze commissies zijn (in willekeurige volgorde):

- Werkgroep gehandicapten

Deze werkgroep is een initiatief van de gemeente Venlo en brengt instanties bij elkaar om Sport & Bewegen te stimuleren voor gehandicapten in Venlo. De Sportraad is hierin vertegenwoordigd. Gedacht wordt aan oplossingen voor bereikbaarheidsproblemen, mobiliteit, organisatie van activiteiten, informatie over de mogelijkheden in de regio. De werkgroep komt enkele malen per jaar bijeen.

- Programmaraad stadsomroep

De Stadsomroep dient ingevolge de mediawet te beschikken over een Programmaraad. Deze raad moet een afspiegeling zijn van de samenleving en is als zodanig een vertegenwoordiging van 12 stromingen, waaronder sport. De raad adviseert en controleert de programmamakers. Vergaderingen zijn ca. 6 maal per jaar en 2 maal per jaar met de programmamakers.

- SMA, Sport Medisch Adviescentrum (Noord Limburg)

Het SMA biedt sporters de mogelijkheid om laagdrempelig gebruik te maken van hoogwaardige sportmedische begeleiding en zorg. Het dagelijks bestuur komt ca. 10 maal per jaar bij elkaar. Het algemeen bestuur, waarin de Sportraad is vertegenwoordigd, komt 2 maal per jaar bijeen.

- Fair play commissie

De Fair Play Commissieis in het leven geroepen door de locale overheid om het gedachtegoed van Fair-Play invulling te geven richting scholen en verenigingen. Voorzitter is de wethouder van sportzaken, overige leden zijn vertegenwoordigers van de gemeente, een vertegenwoordiger van de Sportraad, een van V.V.V.-Venlo en twee (oud)sporters op persoonlijke titel.

- Van Gool sporttrofee commissie

In deze commissie hebben twee leden van het bestuur van de Sportraad zitting, waaronder de voorzitter. Na afloop van het agendajaar komt deze commissie een of tweemaal bijeen om te bepalen welke Venlose sporters of sportverenigingen in aanmerking komen voor de Van Gool sporttrofee en voor de aanmoedigingsprijs, beide uit te reiken op het Sportgala. De genomineerden worden vervolgens door de commissieleden van de Sportraadbenaderd.

- Stichtingsbestuur Sportgala

Het stichtingsbestuur bestaat uit een dagelijks bestuur, aangevuld met de voorzitters van de commissies, die tekenen voor de financiën en voor het programma van het jaarlijkse sportgala. Namens de Sportraad hebben twee personen zitting in dit bestuur. Het voorzittersoverleg komt in de maanden september t/m maart 5 a 6 keer bijeen om de gang van zaken te bespreken rond het sportgala. Korte vergaderingen van ca. 1 uur in de vroege avonduren.

- Programmacommissie Sportgala

Namens de Sportraad kan een bestuurslid zitting nemen in de commissie, die het jaarlijkse Sportgala organiseert. Deze commissie stelt het programma vast en onderhoudt de contacten met de Maaspoort, met de artiesten, de leveranciers en alle andere medewerkers. Deze commissie komt vaker bij elkaar.

- Sportmarkt

Voorafgaande aan het Sportgala organiseert de Sportraad de sportmarkt in de foyer van de Maaspoort. Verenigingen kunnen zich hier presenteren aan een breed publiek doormiddel van demonstraties of stands. Bestuursleden van de sportraad organiseren deze sportmarkt.

- Achilles

Namens de Sportraadheeft een bestuurslid zitting in deze commissie, die vooral op gebied maatschappelijk welzijn van de jongeren werkzaam is. Daar waar raakvlakken zijn met de sport, worden deze behartigd door de vertegenwoordiger van de Sportraad. De commissie vergadert enkele malen per jaar.

Info Sportraad Venlo

De Sportraad Venlo is het Adviesplatform, Belangenbehartiger en Intermediate van de in de gemeente Venlo gevestigde sportverenigingen.

Postadres

Contactformulier thumb enveloppe

Volg ons op Facebook

facebook-like

Laatste nieuws

 Talentendag Tegelen  De Sportraad kreeg het verzoek om samen met Jonger Oranje en VVV-Venlo de Jonger Talentendag promoten. De doelstelling van dee...
BELANGRIJKE uitnodiging i.v.m. ontbinding Sportraad Venlo.Tenminste 2/3 van de leden dienen hiervoor aanwezig te zijn   Uitnodiging Algemene...
 Aan:  Alle aangesloten verenigingen van Sportraad Venlo. Uitnodiging Algemene LedenvergaderingDinsdag 2 juni 2015 / Tijdstip: 19.30 uurVenlosche Boys...
Meer inNieuws